BK i Aktivitet

BK i Aktivitet

Basal Kroppskännedom (BK) i Aktivitet – en integrativ metod

BK i Aktivitet är ett arbetssätt som både ger en grundläggande filosofi om vår människosyn, möten mellan människor och hur vi får tillgång till vår egen personliga potential. Samtidigt är det en arbetsmetod som ger oss verktyg att hjälpa människor att stärka deras aktivitetsutförande.

Integrativ betyder att kombinera delar från olika teorier och modeller på ett eklektiskt/samverkande sätt. Här sker integrationen utifrån en bas i Basal Kroppskännedom respektive Arbetsterapeutiska teorier om aktivitetens betydelse för människan. Det är också integrerat med teorier från andra områden så som beteendeterapeutiska; KBT, ACT, teorier om anknytning, mentalisering och drivkrafter. Det kopplas vidare till forskning mer fokuserad på det ”kroppsliga”; spädbarnsforskning, människans sensomotoriska utveckling, spegelneuroner, stabilitetsträning, polyvagala teorier mfl.

BK-principerna används för att stärka arbetsterapeuters möjlighet att se patientens rörelsekvaliteter och beteendemönster, integrera rörelsen i aktiviteten och därmed främja ett optimalt aktivitetsutförande.

Målet är att patienten via egen erfarenhet i aktivitet, med stöd av arbetsterapeut, ska utveckla sin förmåga att vara aktiv på ett medvetet ergonomiskt skonsamt sätt och därmed stimulera fysisk, psykisk och existentiell hälsa och stärka aktivitetsförmågan.

BK i Aktivitet utövas med arbetsterapeutledning i valda aktiviteter med tillämpning av grundning, balans, centrering, andning, flöde och medveten närvaro. Tyngdpunkten ligger på avsikten med den levda erfarenheten av kroppen i balans under aktivitet, att använda kroppen på skonsammast möjliga sätt. I behandlingen kan arbetsterapeuten ge inkännande guidning verbalt och manuellt till patienten för att hen lättare ska få uppleva effekten av ett fysiskt skonsamt arbetssätt, samtidigt som man är mentalt närvarande i aktiviteten och i hur man använder kroppen vid utförandet av aktivitet.

Den levda kroppen är förutsättningen för livet och all den aktivitet som livet innebär. Eller som filosofen Sartre uttrycker det ”Vi har inte bara våra kroppar, vi är våra kroppar.” Detta innebär så klart inte bara på ett fysiskt/fysiologiskt plan, utan självklart psykologiskt och inte minst ett existentiellt plan. ”Hur är det för dig att leva i just din kropp och med dina förutsättningar? Hur påverkar det din möjlighet till optimalt aktivitetsutförande?”